Събота 20, Юли 2024г.
Публикувана на: 30.03.2022 г.

ПЛАН

за дейностите на участниците в екипи за обхват за предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които отсъстват от детска градина или училище, определени със Заповед № 528/12.07.2021 г.

за учебната 2021/2022 г.

Публикувана на: 31.03.2021 г.

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.

Публикувана на: 28.09.2020 г.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В СУ”ХРИСТО БОТЕВ”

Публикувана на: 28.09.2020 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

Г  О  Д  И  Ш  Е  Н        П  Л   А  Н

 

НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

 

за 2019/2020 учебна година

 

(приет на Педагогически съвет с протокол № 11 /09.09.2019г.

утвърден със заповед на Директора № 12/16.09.2019 г.)

Училищни учебни планове 2019/2020 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

 

през учебната 2019/2020 г.

 

 

Правилникът за дейността на училището е приет на заседание на Педагогическия съвет  с Протокол № 11 /09.09.2019 г.

 и е утвърден със Заповед №15/16.09.2019 г. на директора на училището