Понеделник 25, Септември 2023г.

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”,

С. КАРАМАНЦИ, ОБЩ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОБЛ. ХАСКОВО

 

                                                                                        Утвърждавам:

                                                                                  Директор:......................

                                                                                                    /A. Шабан/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г  О  Д  И  Ш  Е  Н        П  Л   А  Н

 

НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

 

за 2019/2020 учебна година

 

(приет на Педагогически съвет с протокол № 11 /09.09.2019г.

утвърден със заповед на Директора № 12/16.09.2019 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  І

 

Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището.

            Цялостната дейност на  СУ „Христо Ботев” през учебната 2018/2019 г. протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха 199 ученици, разпределени в 9 паралелки и 4 ученици  на самостоятелна форма.

Средният успех  на V-VIII клас  за учебната 2018/2019 г.е  много добър 4.85.

         В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите  добри резултати от УВР са благодарение на създадените добри условия на УВП. Всички завършили основно образование са приети, както следва  в:17 ученици в СУ „Христо Ботев”  по професия: „Хотелиер”, специалност: „Организация на дейностите в местата за настаняване”,  5 в професионални училища и гимназии, езикова гимназия -4, ПМГ-1 ученик. Изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство.

В СУ „Христо Ботев” работят 23 педагогически специалисти. Всички са правоспособни учители по съответните учебни предмети. Педагогическите специалисти притежават значителен професионален опит и професионални компетентности, които се развиват и усъвършенстват в различни квалификационни форми на училищно, регионално и национално ниво. Носители на ПКС са 23 педагогически специалисти.

Учители и ученици се включват активно в образователни, културни и социални дейности и инициативи, организирани на училищно, общинско, областно и национално ниво.

Постиженията в дейността на СУ „Христо Ботев”  се обуславят от следните фактори, които определят и силните страни в дейността на училището:

 • Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна организация и традиции.
 • Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, взаимодействие и партньорство с институции, културни институти, висши училища, чрез които са постигнати образователните цели на обучението.
 • Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и прилага съвременни методи на обучение.
 • Добре организирано партньорство между учителите и учениците и взаимодействие с родителите.
 • Утвърдени успешни практики за работа с учениците за превенция на агресията.
 • Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет и постоянно намаляващ брой ученици.
 • Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно реализиране целите на образователния процес.
 • Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите специалисти и непедагогическия персонал.

 

На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с:

 • Прогресивно намаляващия брой ученици в резултат на демографския срив.
 • Слабата мотивация за учене на отделни ученици  е проблем за педагогическия колектив.
 • Недостатъчна активност на методически обединения .
 • Необходимост от подобряване на материалната база – ремонт на физкулрурен салон.

 

Необходимо е:

 • да продължи работата по гражданското образование на учениците;
 • да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите, свързани с кариерното развитие на учителите;
 • засилване и усъвършенстване на компютърната подготовка за по-пълноценно използване на електронни ресурси;
 • да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд;

 

ІІ. Приоритети в учлищната политика за учебната 2019/2010

 1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна политика за подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация на учениците.
 2. Осъществяване на дейността на СУ „Христо Ботев” в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и прилагане на държавните образователни стандарти.
 3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране обмена на добри практики, партньорство и практическо приложение на придобити умения в резултат на участие в квалификационни форми.
 4. 4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно развитие на учениците в училището.
 5. Ефективно взаимодействие с родители, институции и структури.

РАЗДЕЛ II

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

      Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. Предоставяне на равни възможности на всеки ученик  да усвои необходимите знания, умения и компетентности за активно включване в гражданското общество, реализирайки общообразователните изисквания. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.  Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

 

 1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

    Средно училище ,,Христо Ботев”  запазва своя облик и традиции. То се развива като училище с два етапа на основна образователна степен и гимназиална степен

 Постигането на качествен образователен процес се реализира с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

     Разработване на съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

     Прилагане на различните форми на обучение, заложени в ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да се отговори на потребностите и да се даде достъп до образование, както и  да се предотврати преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

     Продължаване на изграждане и модернизиране на учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

     За създаването на приобщаващо и подкрепящо образование осигуряване на екип от висококвалифицирани педагогически специалисти, които ще спомогнат за формиране на знания и умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

    Осъществяване на целодневната организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

    Активна работа по различни програми с участието  ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности.

    Възпитаване и изграждане на дух на родолюбие,  задълбочаване и разширяване на инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на района.

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

ГЛАВНА ЦЕЛ

Развитие на СУ „Христо Ботев” в условията на прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование и на растяща конкуренция чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и учителите и в партньорство с родителите и институциите, с което да се утвърди като предпочитано място за обучение и възпитание на подрастващите от града и общината, и се превърне от училище за всички в училище за всеки.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

 1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците чрез привеждане дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС.
 2. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура чрез прилагане на училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
 3. Училището да бъде желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на учениците.
 4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите специалисти.
 5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежките политики.
 6. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

 

 1. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

  - Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

  - Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

  - Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

  - Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

 - Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

 - Обогатяване на материалната база и допълнително финансиране.

- Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.

- Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.

- Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото.

Раздел III

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

1.Организация на учебно-възпитателния процес

  1.Продължителност на учебния час:

    I- II клас – 35 минути;

    III-IV клас – 40 минути

    V- IX клас – 40 минути поради целодневна организация на учебния процес.

СУ ,,Христо Ботев”  е средищно училище

 1. Начало на учебния процес – 8.00 ч.
 2. Заетост на учителите според седмичното разписание, заседанията на Педагогическия съвет и по решение на Директора /според Кодекса на труда/.

4.Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                                    – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

 1. Мероприятия във връзка с патронния празник на училището – 02.06.2019 г.
 2. Спортен празник – месец април
 3. Заседания на МО и комисии – най-малко по едно на учебен срок.
 4. Родителски срещи:

     за 1-10 клас– м. септември 2019г. – правилници и учебните планове, избор на родителски актив;

   за 1-10 клас – м.  февруари 2020г. – разглеждане на успех и дисциплина;

   за 7 клас – м. май 2020г.  за  завършване на учебната година,  прием след 7клас.

 1. Екскурзии, спортни занимания и празници – по график, съгласуван с ръководството.
 2. Изпращане на випуск 2020 – 30.06.2020год.

Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателният процес:

 1. Административна дейност

 Сформиране на временни училищни екипи за изработване на училищни документи съобразно новия ЗПУО и ДОС

отг. Директорът                                                                        срок: 05.09.2019 г.

 

 Изготвяне на училищни учебни планове

отг.  ЗДУД                                                                                  срок: 05.09.2019г.

 

Изготвяне на седмичното разписание и изпращане в РЗИ за съгласуване

отг.  Комисия /ЗДУД                                                                        срок: 05.09.2019г.

 

Утвърждаване на график за провеждане на допълнителния час на класа за консултиране на родители и водене на училищна документация.

отг. Директорът                                                                        срок: 15.09.2019 г.

 

Утвърждаване на график  за провеждане на консултации с учениците по предмети.

отг. Директорът                                                                        срок: 15.09.2019г.

 

 Изработване на училищна програма за превенция на ранното напускане на училище.

отг.  Педагогически съветник                                                 срок: 05.09.2019г.

 

 Изработване на училищна програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.

отг.  Педагогически съветник                                                 срок: 05.09.2019г.

 

Изработване на програма за целодневна организация на учебния процес

Отг.ЗД                                                                                        срок: 05.09.2019г.

 

Изготвяне на Списък- ­ Образец № 1 за учебната година.

отг.  Директорът                                                                       срок: 01.09-15.09.2019г.

 

Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.

отг.  Директорът                                                                       срок: 15.09.2019г.

 

Изработване на План за квалификация, приемане на плана

Отг.главен учител/ЗД                                                                срок: 05.09.2019г

 

Актуализиране на училищни планове на комисии на УК по БДП

Осъществяване на взаимодействие с ЦСОП за обучение на деца със СОП, водещи се като

 ученици на СУ „Христо Ботев”

отг.  ЗДУД                                                                                  срок: 05.09.2019г.

Издирване на деца подлежащи на задължително обучение деца до 16г. възраст

отг.  Директорът                                                                       срок: 16.07. 2020г.

 Планиране на:

* броя постъпващи първокласници;

отг.  Директорът                                                          срок: 16.07.2020г.

* броя на пенсиониращите се педагогически кадри;

отг.Директорът                                                                      срок: 16.07.2020г.

* нуждите от педагогически кадри;

отг.  Директорът                                                                    срок: 16.07.2020г.

* необходимата учебна и училищна документация;

отг.  ЗДАСД                                                                              срок: 16.07.2020г.

 

 1. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА

Тържествено откриване на новата учебна година.

отг. Гюлназ Иса, С.Карамурад, Д.Кръстева                               срок: 16.09.2019г.

 

Ден на независимостта на България

отг. Ф. Билял и С.Ахмед, Е.Иса                                                 срок: 22.09.2019г.

 

Празник на езиците

отг.Учителите  по езици                                                             срок: 26.09.2019г.

 

Ден на учителя

 Отг. главен учител                                                                    срок: 05.10.2019г.

 

Хелоуин

Отг. М. Хасан, С.Изет,Ф.Билял,   I                                             срок: 30.10.2019г.

 

 Ден на народните будители.

отг.Сн. Белчева и  Ф.Билял                                                         срок: 01.11.2019г.

 

 Коледни тържества и Коледен Базар.

отг.  Кл.ръководители  и учители в групи за                              срок: 22.12.2019г.

 

Годишнина от обесването на Васил Левски.

отг.Б.Муса, М.Мюмюн                                                                срок: 19.02.2020г.

 

Трети март- ­Ден на Освобождението на България

отг.Ж. Цанкова, Г.Аликоч, С.Юсуф                                           срок: 02.03.2020г.

 

 Патронен празник на училището

отг. Хр.Димова, Н.Шакир, главен учител,А.Христова              срок: 01.06.2020г.

 

 Празник на селото

 Отг. Учители в  групи заЦДО, учители по БЕЛ и музика         срок: 8-10.05.2020г.   

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 отг.: всички учители                                                                срок: 24.05.2020г.

 

Годишно утро

отг. началните учители                                                             срок: 31.05.2020г.

 

Първи юни ­- Международен ден  на детето.

отг.Началните учители  и учителите в групи ЦДО                   срок: 01.06.2030г.

 

Закриване на учебната година.

Отг.Живка Цанкова, С.Юсуф                                                 срок: 30.06.2020г.

 

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ

     Олимпиадите (училищен, областен и национален кръг) се организират и провеждат съгласно указание за провеждане на олимпиадите  и състезанията  през съответната учебна година­ утвърдено от Министъра  на образованието и науката и График за провеждане на олимпиадите в  училища през 2019/2020г. ­ по:

 Отговорници за общински кръг на олимпиади през учебната  2019/2020г.        Преподавателите по предмети

 Математика                                   IV ­- X клас                отг.: М.Мюмюн,С. Юсуф, Г.Иса

 Физика и астрономия                                                      отг.: М.Мюмюн,С. Юсуф  

 Английски език                           VII  - ­  X клас             отг.: М.Хасан, С.Изет

 Български език и литерарура         V ­-  Xклас                отг.: Сн.Белчева,Хр.Димова

 Химия и ОС                                 VII -­  X клас                отг.: С. Кушку                                                   

 Биология и здравно образование VII – ­X клас                отг.: С. Кушку, М. Тасим                                                

 История и цивилизация  и география и икономика        отг.: Ж. Цанкова, М. Тасим

 Знам и мога - IV клас                                                      отг.: Г.Иса

 Срокове- съобразно  графика за провеждане на олимпиадите и състезанията за съоветната година.

 1. ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, ЦИРК И КУКЛЕНИ СПЕКТАКЛИ

          отг. гл.учител                                                                       срок: постоянен

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ

 Съгласно изискванията за провеждане на организирани мероприятия  след съгласуване със съответните институции

 1. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

   Превантивна работа с педагогическия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане повреждане и унищожаване на придобитото имущество.

отг. Учителите                                                                                  срок: постоянен

    Определяне на приоритетите при придобиването на материално-техническата база и       тяхното йерархическо подреждане.

 отг. ЗДАСД                                                                                  срок: до 15.09.2019г.

    Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.

 отг. Директорът                                                                            срок: до 05.09.2019г.

  Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.

 отг. Мед. лице/ЗДАСД                                                                срок: до 01.09.2019г.

  Планиране на строително-ремонтните работи.

 отг.  Директорът                                                                          срок: м.VII- VIII.2019г.

 Провеждане на медицински прегледи на учениците, изготвяне на амбулаторни карти

отг.  Мед.лице                                                                                  срок: 16.09.-30.09.2019г.

 Организиране на отдиха на ученици и учители.

отг.  Директорът                                                                           срок: 16.07.2020г.

   Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.

отг.  ЗДАСД                                                                      срок: 30.09.2019.

Планиране на необходимата документация за началото и края на учебната година и за началото на следващата

отг.  ЗДАСД                                                                             срок: по график

 

8.Квалификационна дейност (теми и форми на вътрешнометодическа и педагогическа дейност)

        

  Изграждане на професионалния профил на педагогическите специалисти като съвкупност от знания, умения и отношения съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

     Осигуряване на условия и възможности за подобряване на компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие чрез квалификационна дейност.

   Мотивиране на учителите за придобиване на по-висока ПКС, като едно от основанията за по-бързо кариерно развитие.

 1. Теми: Заложени в плана за квалификационна дейност на педагогическия персонал за учебната 2019/2020г.
 2. Форми:

Самообразование; семинари; открити уроци; практикуми; тренинги; лектории; научно-практически конференции; специализации и други.

 1. Дейности:

Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на училището. Към него са и плановете на методическите обединения и предметните комисии в следните насоки:

      -Организиране и провеждане на вътрешно-училищни квалификационни дейности, свързани с актуални проблеми на обучението и възпитанието.

 Усъвършенстване на професионалните умения чрез вътрешно-квалификационна дейност, базираща се на:

     - обединение на учители с интереси в определена проблемна област или специалност;

    - семинари, практикуми /изработване на дидактични материали/;

     - срещи с лица от академичната общност;

     - обмен на информация между МО по предмети и др.

                                                                                               Срок: целогодишен

                                                                                                           Отг.: ръководителите на МО         

  - Повишаване на личната професионална квалификация по пътя на самообучението и съобразно възможностите за придобиване на професионално-квалификационни степени.

                                                                                                           Срок: м. октомври

                                                                                               Отг.: Директорът

  - Заемащите длъжността „главен учител” и „старши учител”  оказват съдействие на по-младите специалисти с цел повишаване ефективността в работата им.

                                                                                                 Срок: ежедневен

                                                                                       Отг.:учителите,заемащи тези длъжности

 

 1. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

 

 1. Активизиране дейността на преподавателите по различните учебни предмети за участие и достойно представяне на учениците в състезания, олимпиади, конкурси, празници.

                                                                                                    Срок: постоянен

                                                                                                     Отг.: учителите

 1. Участие в дейности по проекти съвместно с други институции и организациии.

                                                                                                                Срок: по график                                                                                                                                 Отг.:Директор и зам.-директори

 3.Участие в проект ”Подкрепа за успех”

             

 1. СПОРТНО- ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

 

 1. Сформиране на училищни отбори по различни и др. дисциплини и участие във вътрешно-училищни турнири, а също така в състезания от междуселищен, регионален и национален мащаб.

                                                                                                              Срок: по график

                                                                                                              Отг.: учителите по ФВС

                                                                                                              Отг.: учителите по ФВС

         2.Учителите по  физическо възпитание и спорт  представят спортен календар за проявите в тази насока:

 

 СПОРТЕН КАЛЕНДАР

 

НОМЕР

ПО РЕД

ПРОЯВИ

УЧАСТНИЦИ

СРОК

МЕСТО НА

ПРОВЕЖДАНЕ

1

Турнир по футбол м/у класовете V-IX

момчета

м. X-XI

игрище

2

Турнир по шахмат

Момичета и момчета

м. X-XI

Кабинет на 10 клас

3

Турнир по народна топка  м/у класовете  - III- VI

момичета

м. X-XI

Спортна площадка

4

Коледно надиграване по народни хора м/у IV-VIII класове -

момичета и

момчета

16.12.до 20.12.2019г.

Физкултурен салон

5

Поход до близка   местност по случай Първа пролет

момичета и

момчета

21.03.2020г.

Местност

”Петте чучура”/връх Аида

6

Турнир по баскетбол за  момичета и момчета –VII-X

момичета и

момчета

21.04.до 24.04.2020г

Спортна площадка

7

Патронен  спортен празник –състезателни игри по класове

момичета и

момчета

01.06.2020г

Спортна площадка

9

Участие в ученически първенства от календара на МОН  и община    Минерални бани 

момичета и

момчета

постоянен

 

 

 1. Провеждане на учебни екскурзии, свързани с историческото минало, с учебния материал и бележити дати.

                                                                                                        Срок: по график

                                  Отг.: класните ръководители

 

 

 11.Контролна дейност

 1. Обект и предмет на контролната дейност:

   учебната работа на учениците и техните учебни резултати;

   учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите;

   работата на заместник-директорите, обслужващия и помощния персонал;

    косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.

 1. Форми на контролната дейност:

   педагогически проверки:

   превантивни;

   тематични;

    текущи.

    административни проверки:

    на училищната документация, свързана с учебния процес;

    на другата документация ­ (техническа и технологична), документи за материалните и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала; документи, свързани с финансовата дейност;

  проверки на социално-битовата и стопанската дейност;

  проверка по спазването на:

  правилника за вътрешния трудов ред в училището;

  училищния правилник;

  изготвените графици;

   правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

   седмично разписание;

  проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО  и МОН.

 1. Срокове:

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на планове за контролна дейност на директора и заместник-директорите по учебната дейност и административно-стопанската дейност.

 

12.ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

м. СЕПТЕМВРИ

 1. Избор на секретар на ПС .
 2. Избор на постоянните училищни комисии:
 • Комисия по безопасност на движението по пътищата;
 • Комисия по охрана на труда и защита при природни и други бедствия;
 • Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 • Комисия за съхраняване паметта на училището;
 • Комисия за изработване на седмичното разписание на часовете.
 1. Избор и приемане на формите на обучение.
 2. Приемане на училищния учебен план.
 3. Приемане на правилникa за дейността на училището.
 4. Приемане на годишния план на училището.
 5. Приемане на програма за превенция на ранното напускане от училище

  8.Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи.

 1. Определяне на групи по ИУЧ и ФЧ
 2. Определяне на класни ръководители.
 3. Определяне на модули и групи за организиране и провеждане на учебни часове за спортни дейности.

 10.Приемане на плана за работата на ПС.

м. ОКТОМВРИ

 1. Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.
 2. Приемане на плановете на постоянните комисии и методическите обединения.
 3. Резултати от установяване на входно ниво и приемане на мерки за подобряване на образователните резултати.
 4. Запознаване с плана за контролната дейност на директора.
 5. Запознаване с плана за контролната дейност на заместник-директора по УД.
 6. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, обслужващо училището.

 

 м. НОЕМВРИ

 Тематичен педагогически съвет:

Класният ръководител – фактор за успешно взаимодействие между училището и семейството“.

 

 м.ДЕКЕМВРИ

 1. Педагогически съвет на тема : Проблеми на задължителното училищно обучение на учениците / до 16год. възраст/
 2. Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.
 3. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред в училището.
 4. 4. Изготвяне на предложение за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

 

 

 

 

 м. ФЕВРУАРИ

 1. Отчитане на резултатите от УВР през първия учебен срок и приемане на меркис цел подобряване на образователните резултати
 2. Отчитане на дейността на постоянните комисии и методически обединения.
 3. Доклад на директора и заместник-директора за резултатите от контролната дейност през 1-вия учебен срок.

 

 м.МАРТ

 1. Вземане на решения относно участие на училището в дейности по Национални програми.

  м. АПРИЛ

 1. План-прием – Iклас и VIII клас
 2. Подготовка за провеждане на външно оценяване 4,7, 10 клас.

 

м.МАЙ

 1. Приемане на докладите на класните ръководители / 1 – 3 клас /.

 

м.ЮНИ-Юли

 1. Приемане на докладите на класните ръководители / 4 – 10клас /.

  2.Утвърждаване на график за поправителна сесия в прогимназиален и гимназиален  етап.

 1. Отчитане на резултатите от УВР през учебната година и изпълнението на годишния план на училището .
 2. Отчет за дейността на училищните комисии и методически обединения.
 3. Отчет за контролната дейност на директора и заместник-директора.
 4. Обсъждане на задачите за подготовка на училището за новата учебна година.

 

м.ЮЛИ

  Доклад- анализи за учебната 2019/2020г. на директора  и заместник - директорите по УД и АСД

13.Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда.

 

А. Интеграционни връзки

 1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.
 2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.
 3. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и издателски фирми, които биха били полезни на училището.
 4. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти.
 5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училище.
 6. Актуализиране на връзките със следните институции:

- Център за гражданска защита;

- Противопожарна охрана;

- Център за работа с деца;

- Медии;

- Читалища.

 1. Съвместна дейност с:

-  здравеопазване;

- фолклорни дружества;

-общинска администрация;

- РУО;

-училищно настоятелство;

- регионален център за ученически отдих и туризъм;

- охранителни фирми и агенции.

 

Б. Взаимодействие с родителите

 1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общност чрез съвместна дейност с училищното настоятелство и обществения съвет.
 2. Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.
 3. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.
 4. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.
 5. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници.
 6. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.
 7. Изготвяне на табло за информация на родителите.
 8. Провеждане на родителски срещи:

 

м. СЕПТЕМВРИ

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния учебен план срещу подпис

Запознаване на родителите с приемното време на класните ръководители и учителите по различните учебни дисциплини.

 

м. Октомври

Готовност на учениците за приключване на I учебен срок.

м. АПРИЛ-МАЙ

Запознаване с начините и възможностите за кандидатстване  след 7 клас.

Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на учениците.

 

м. ЮНИ

Среща с родителите на бъдещите първокласници.

 

Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 1. Задачи:

* издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им;

* изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;

* организиране на превантивна работа с ученици и родители.

 1. Форми на работа:

* провеждане на индивидуални разговори;

* провеждане на психологически изследвания;

* проучване на социални контакти;

* работа чрез методите на психодрамата.

 1. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на комисията.

Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия

 

 1. Задачи:

* формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;

* прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него;

* осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата;

* поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;

* формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

 1. Форми на работа:

* теоретическо и практическо обучение на учениците;

* провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;

* превантивна работа.

 1. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на училищната комиссии.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УЧИТЕЛИ С РОДИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ

1.Създаване на легитимно УН   

2.Изготвяне на график за провеждане на консултации с родители

                                                         Отг.: Директорът, зам. директорът

             

3.Ръководството на училището да работи в тясно сътрудничество с училищното настоятелство, като ангажира вниманието му с необходимостта от промени в българското училище и утвърждаване ролята им като партньори по проблемите,свързани с възпитанието и гражданското образование на учениците.

                                                                                     Отг.: Директорът, зам. директорът

5.Приобщаване на родителската общност към училищните празници,чествания и други мероприятия.                                      Отг.: Директорът, зам. директорът и учители

                           

                                                                                  

            Годишния план на училището е отворен за актуализации през учебната година.

С настоящият план е запознат Педагогическия съвет на свое заседание, проведено на 09.09.2019г.

Сподели: