Понеделник 25, Септември 2023г.

Сформирани групи по проект „Подкрепа на успех“ за учебната 2020/2021г.

Публикувана на: 10.11.2020г.

      Сформирани  са 7 групи  със седем ръководители по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ -  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,  за учебната 2020/2021г. в СУ „Христо Ботев“, както следва:

     1.Допълнително обучение по математика (първи клас)

  1. Допълнително обучение по БЕЛ (втори клас )
  2. Допълнително обучение по БЕЛ (трети клас)  
  3. Допълнително обучение по БЕЛ (четвърти клас )  
  4. Допълнително обучение по математика (шести клас)
  5. Допълнително обучение по БЕЛ (седми клас)
  6. Допълнително обучение по математика (седми клас
Сподели: