Събота 20, Юли 2024г.

Заповед за определяне на годишна оценка на учениците от СФО

Публикувана на: 24.12.2018г.

З А П О В Е Д  № 185

от 21.12.2018г.

 

     На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 40, ал. 5 и ал. 6 и във връзка  чл. 40-43   от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците,  чл.93,ал.6  от ПДУ  и  подадени заявления от:

Гюлджан Али Мехмед – 5 клас

        Живко Николов Манолов – 6 клас

        Янко Иванов Кирев – 6 клас

        Кирил  Нанков Димитров – 6 клас

        Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

Месут Наим Раим – 7 клас

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

Реда за организиране и провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на  ученици в САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, януарска сесия в периода от  10 януари – 29 януари  2019 г.  както следва:

 1. Училищна комисия по организиране на изпитите за оформяне на годишна оценка на учениците  от 5 – 7  клас, самостоятелна  форма на обучение в състав :

Председател : Селвер Осман Кушку – заместник - директор по УД

Членове : 1.    Севджан Юсуф– учител

 1. Муазес Сюняр Мюмюн – учител
 2. Изпити
 3. Изпит за определяне на годишна оценка по Български език и литература в 5 – 7  клас

       1.1. Дата на провеждане: 10.01.2019 г.

1.2. Начален час – 9.00 ч., място на провеждане – класна стая на 9 клас / първата стая на втория етаж/.

1.3.Продължителност на изпита – 2 астрономически часа

       1.4.  Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

                Председател: Снежана  Белчева  на длъжност: ст. учител .

Членове: 1.Христина димова , длъжност: ст. учител

1.5. Квестори при провеждане на изпита:

 1. Гюлсерен Аликоч , длъжност:ст. учител в ЦДО
 2. Ембие Иса, длъжност: ст. учител в ЦДО

        1.6.Явяващи се  ученици:

 Гюлджан Али Мехмед – 5 клас

        Живко Николов Манолов – 6 клас

        Янко Иванов Кирев – 6 клас

        Кирил  Нанков Димитров – 6 клас

        Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

        Месут Наим Раим – 7 клас

 

 1. Изпит за определяне на годишна оценка по Английски език в 5 – 7  клас

       2.1. Дата на провеждане: 11.01.2019 г.

2.2. Начален час – 9.00 ч., място на провеждане – класна стая на 9 клас

2.3.Продължителност на изпита – 2 астрономически часа

       2.4. Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

Председател: Сабиха Изет на длъжност: учител .

Членове: 1. Месюде Хасан, длъжност:ст. учител

2.5. Квестори при провеждане на изпита:

 1. Севгинар Ахмед, длъжност: ст. учител в ЦДО
 2. Хайрие Ахмед, длъжност: ст. учител в ЦДО

        2.6.Явяващи се  ученици:

Гюлджан Али Мехмед – 5 клас

        Живко Николов Манолов – 6 клас

        Янко Иванов Кирев – 6 клас

        Кирил  Нанков Димитров – 6 клас

        Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

        Месут Наим Раим – 7 клас

 

 1. Изпит за определяне на годишна оценка по Математика в 5 – 7   клас

       3.1. Дата на провеждане: 14.01.2019 г.

3.2. Начален час – 9.00 ч., място на провеждане – класна стая на 9 клас

3.3.Продължителност на изпита – 2 астрономически часа

       3.4. Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

Председател: Муазес Сюняр на длъжност: ст. учител .

Членове: 1 Севджан Юсуф, длъжност:  ст.учител

3.5. Квестори при провеждане на изпита:

1.Сехер Карамурад, длъжност: ст. учител в ЦДО

 1. Айше Христова, длъжност: ст .учител в ЦДО

       3.6.Явяващи се  ученици:

Гюлджан Али Мехмед – 5 клас

        Живко Николов Манолов – 6 клас

        Янко Иванов Кирев – 6 клас

        Кирил  Нанков Димитров – 6 клас

        Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

        Месут Наим Раим – 7 клас

 

 1. Изпит за определяне на годишна оценка по Информационни технологии в 5 – 7   клас

       4.1. Дата на провеждане: 15.01.2019 г.  

4.2. Начален час – 9.00 ч., място на провеждане – класна стая на 9 клас

4.3.Продължителност на изпита – 2 астрономически часа

       4.4. Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

Председател: Муазес Мюмюн на длъжност: учител

Членове: 1.Севджан Юсуф, длъжност: учител

4.5. Квестори при провеждане на изпита:

 1. Ембие Иса , длъжност:ст. учител в ЦДО
 2. Г.Аликоч, длъжност: ст. учител в ЦДО

       4.6.Явяващи се  ученици:

Гюлджан Али Мехмед – 5 клас

        Живко Николов Манолов – 6 клас

        Янко Иванов Кирев – 6 клас

        Кирил  Нанков Димитров – 6 клас

        Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

        Месут Наим Раим – 7 клас

 

 1. Изпит за определяне на годишна оценка по История и цивилизация в 5 – 7  клас

       5.1. Дата на провеждане: 16 .01. 2019 г

       5.2. Начален час – 9.00 ч., място на провеждане – класна стая на 9 клас

5.3.Продължителност на изпита – 2 астрономически часа

       5.4. Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

Председател: Живка Цанкова на длъжност: учител

Членове: 1. Байрамали  Халил, длъжност: заместник  директор

5.5. Квестори при провеждане на изпита:

 1. Айще Христова, длъжност: учител в ЦДО
 2. Сехер Карамурад, длъжност: учител в ЦДО

   5.6.Явяващи се  ученици:

Гюлджан Али Мехмед – 5 клас

        Живко Николов Манолов – 6 клас

        Янко Иванов Кирев – 6 клас

        Кирил  Нанков Димитров – 6 клас

        Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

        Месут Наим Раим – 7 клас

 

 1. Изпит за определяне на годишна оценка по География и икомомика в 5 – 7   клас

       6.1. Дата на провеждане: 17 .01. 2019 г. 

6.2. Начален час – 9.00 ч., място на провеждане – класна стая на 9 клас

6.3.Продължителност на изпита – 2 астрономически часа

       6.4. Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

Председател: Живка Цанкова на длъжност: учител

Членове: 1. Байрамали  Халил, длъжност: заместник  директор

       6.5. Квестори при провеждане на изпита:

 1. Севгинар Ахмед , длъжност: учител в ЦДО
 2. Хайрие Ахмед, длъжност: учител в ЦДО

      6.6.Явяващи се  ученици:

Гюлджан Али Мехмед – 5 клас

        Живко Николов Манолов – 6 клас

        Янко Иванов Кирев – 6 клас

        Кирил  Нанков Димитров – 6 клас

        Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

        Месут Наим Раим – 7 клас

 

 1. Изпит за определяне на годишна оценка по Човекът и природата, 5 – 6 клас,

7.1. Дата на провеждане:  18 .01. 2016 г.

7.2. Начален час: 9.00 ч., място на провеждане – класна стая на 9 клас

7.3. Продължителност на изпита:  2 астрономически часа

    7.4. Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

                   Председател: Севджан Юсуф на длъжност: ст. учител

  Членове: 1. Селвер Кушку, длъжност: заместник – директор  по УД

    7.5. Квестори при провеждане на изпита:

 1. Гюлсерен Аликоч, длъжност: ст. учител в ЦДО
 2. Ембие Иса, длъжност: ст. учител в ЦДО

    7.6.Явяващи се ученици:

  Гюлджан Али Мехмед – 5 клас

        Живко Николов Манолов – 6 клас

        Янко Иванов Кирев – 6 клас

        Кирил Нанков Димитров  – 6 клас

 1. Изпит за определяне на годишна оценка по Биология и  здравно  образование  в 7  клас

       8.1. Дата на провеждане: 18 .01. 2019 г. 

8.2. Начален час – 9.00 ч., място на провеждане – класна стая на 9 клас

8.3.Продължителност на изпита – 2 астрономически часа

       8.4. Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

Председател: Селвер  Кушку на длъжност: заместник – директор  по УД

Членове: 1.Живко Костадинов, длъжност: ст. учител

       8.5. Квестори при провеждане на изпита:

 1. Гюлсерен Аликоч, длъжност: ст. учител в ЦДО
 2. Ембие Иса, длъжност: ст. учител в ЦДО

        8.6.Явяващи се  ученици:

 Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

        Месут Наим Раим – 7 клас

 

 1. 9. Изпит за определяне на годишна оценка по Физика и астрономия  в  7  клас

       9.1. Дата на провеждане: 21 .01. 2019 г. 

9.2. Начален час – 9.00 ч., място на провеждане – класна стая на 9 клас

9.3.Продължителност на изпита – 2 астрономически часа

       9.4. Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

Председател: Севджан   Юсуф на длъжност: ст. учител

Членове: 1. Муазес  Мюмюн, длъжност: ст. учител

       9.5. Квестори при провеждане на изпита:

 1. Хайрие Ахмед, длъжност: ст. учител в ЦДО
 2. Севгинар Ахмед, длъжност: ст. учител в ЦДО

       9.6.Явяващи се  ученици:

 Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

        Месут Наим Раим – 7 клас

 1. 10. Изпит за определяне на годишна оценка по Химия и опазване  на  околната  среда  в 7  клас

       10.1. Дата на провеждане: 22 .01. 2019 г. 

10.2. Начален час – 9.00 ч., място на провеждане – класна стая на 9 клас

10.3.Продължителност на изпита – 2 астрономически часа

       10.4. Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

Председател: Селвер  Кушку на длъжност: заместник – директор  по УД

Членове: 1. Живко Костадинов, длъжност: ст. учител

      10.5. Квестори при провеждане на изпита:

 1. Айше Христова, длъжност: ст. учител в ЦДО
 2. Сехер Карамурад, длъжност: ст. учител в ЦДО

        10.6.Явяващи се  ученици:

 Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

        Месут Наим Раим – 7 клас

11.Изпит за определяне на годишна оценка по Български език и литература  - ИУЧ  в 5 – 7   клас

       11.1. Дата на провеждане: 23 .01. 2019 г. 

11.2. Начален час – 9.00 ч., място на провеждане – класна стая на 9 клас

11.3.Продължителност на изпита – 2 астрономически часа

       11.4.  Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

                  Председател: Снежана Белчева на длъжност: ст.учител

Членове: 1. Христина Димова, длъжност: ст. учител

       11.5. Квестори при провеждане на изпита:

 1. Гюлсерен Аликоч, длъжност: ст. учител в ЦДО
 2. Ембие Иса, длъжност: ст. учител в ЦДО

        11.6.Явяващи се  ученици:

 Гюлджан Али Мехмед – 5 клас

        Живко Николов Манолов – 6 клас

        Янко Иванов Кирев – 6 клас

        Кирил  Нанков Димитров – 6 клас

        Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

        Месут Наим Раим – 7 клас

 

 1. Изпит за определяне на годишна оценка по Математика – ИУЧ в 5 – 7   клас

       12.1. Дата на провеждане: 24 .01. 2019 г. 

12.2. Начален час – 9.00 ч., място на провеждане – класна стая на 9 клас

12.3.Продължителност на изпита – 2 астрономически часа

       12.4. Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

 Председател: Муазес Мюмюн  на длъжност: ст. учител .

Членове: 1. Севджан Юсуф, длъжност: ст. учител

      12.5. Квестори при провеждане на изпита:

 1. Айще Христова, длъжност: ст. учител в ЦДО
 2. Сехер Карамурад, длъжност: ст. учител в ЦДО

       12.6.Явяващи се  ученици:

 Гюлджан Али Мехмед – 5 клас

        Живко Николов Манолов – 6 клас

        Янко Иванов Кирев – 6 клас

        Кирил  Нанков Димитров – 6 клас

        Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

        Месут Наим Раим – 7 клас

 1. 13. Изпит за определяне на годишна оценка по  Музика    в  5 – 7   клас

       13.1. Дата на провеждане: 25 .01. 2019 г. 

13.2. Начален час –9.00 ч., място на провеждане – класна стая на 9 клас

13.3.Продължителност на изпита – 2 астрономически часа

       13.4. Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

Председател:  Христина  Димова на длъжност: ст. учител

Членове: 1.Гюлназ Иса, длъжност: гл. учител

       13.5. Квестори при провеждане на изпита:

 1. Севгинар Ахмед, длъжност: учител в ЦДО
 2. Хайрие Ахмед, длъжност: учител в ЦДО

        13.6.Явяващи се  ученици:

 Гюлджан Али Мехмед – 5 клас

        Живко Николов Манолов – 6 клас

        Янко Иванов Кирев – 6 клас

        Кирил  Нанков Димитров – 6 клас

        Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

        Месут Наим Раим – 7 клас

 

 1. 14. Изпит за определяне на годишна оценка по Изобразително изкуство в  5 – 7   клас

       14.1. Дата на провеждане: 28 .01. 2019 г.

14.2. Начален час – 9.00 ч., място на провеждане – класна стая на 9 клас

14.3.Продължителност на изпита – 2 астрономически часа

       14.4. Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

Председател: Сабиха Изет  на длъжност: учител

Членове: 1. Живка Цанкова, длъжност: ст. учител

       14.5. Квестори при провеждане на изпита:

 1. Гюлсерен Аликоч, длъжност: ст. учител в ЦДО
 2. Ембие Иса, длъжност: ст. учител в ЦДО

       14.6. Явяващи се  ученици:

 Гюлджан Али Мехмед – 5 клас

        Живко Николов Манолов – 6 клас

        Янко Иванов Кирев – 6 клас

        Кирил  Нанков Димитров – 6 клас

        Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

        Месут Наим Раим – 7 клас

 

 1. 15. Изпит за определяне на годишна оценка по Технологии и предприемачество в  5 – 7   клас

   15.1. Дата на провеждане: 29 .01. 2019 г.

15.2. Начален час – 9.00 ч., място на провеждане – класна стая на 9 клас

15.3.Продължителност на изпита – 2 астрономически часа

       15.4. Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

Председател:  Снежана  Белчева  на длъжност: ст. учител

Членове: 1. Севджан  Юсуф, длъжност: ст. учител

12.5. Квестори при провеждане на изпита:

 1. Севгинар Ахмед, длъжност: ст. учител в ЦДО
 2. Хайрие Ахмед, длъжност: ст. учител в ЦДО

        15.6.Явяващи се  ученици:

 Гюлджан Али Мехмед – 5 клас

        Живко Николов Манолов – 6 клас

        Янко Иванов Кирев – 6 клас

        Кирил  Нанков Димитров – 6 клас

        Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

        Месут Наим Раим – 7 клас

 

 1. Изпит за определяне на годишна оценка по Физическо възпитание  и  спорт    в 5 – 7   клас

    16.1. Дата на провеждане: 29 .01. 2019 г.

16.2. Начален час –14.00 ч., място на провеждане – физкултурен  салон

16.3.Продължителност на изпита – 2 астрономически часа

       16.4. Комисия за изготвяне на изпитните материали, проверка и оценка на знанията в състав:

Председател: Байрамали  Халил, длъжност: заместник  директор

Членове: 1. Айше  Христова, длъжност: учител в ЦДО

        16.5.Явяващи се  ученици:

 Гюлджан Али Мехмед – 5 клас

        Живко Николов Манолов – 6 клас

        Янко Иванов Кирев – 6 клас

        Кирил  Нанков Димитров – 6 клас

        Бюлент Рамадан Билял – 7 клас

        Месут Наим Раим – 7 клас

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА:

 1. Комисия за организиране на изпита:
  • получава от директор или зам.директор протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола (информация за ученика, който следва да полага изпитите, № и дата на заповед и др.);
  • дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане;
  • спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41, ал. 6 от Наредба № 11 от 009.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
  • не напуска изпитната зала, не води разговори, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, не ползва мобилни устройства;
  • вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на ученика от и в изпитната зала;
  • не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
  • не допуска подсказване и преписване;
  • отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение и напуска залата ученик, който:
 • преписва от хартиен носител;
 • преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 • преписва от работата на друг ученик (в случаите, когато изпитът се провежда за повече от един ученик);
 • използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 • изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на комисията за организиране на изпита, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено. Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса на училищното обучение, не се оценява. В тези случаи ученикът може да се яви отново на съответния изпит на следващата изпитна сесия.

 • приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване;
 • оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището

 

 1. Комисия по оценяването:
 • председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок;
 • в деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита (теглене на изпитните билети), при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала;
 • провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на ученика;
 • след приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитната работа на ученика, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит;
 • изпитната работа на ученика се проверява и оценява от председателя и члена/членовете на комисията, като председателят на комисията отбелязва грешките с червен химикал, членът на комисията – със зелен химикал .Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия.
 • формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 42 от Наредба № 11 от 009.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. За изпитите за определяне на годишна оценка оценката се формира като средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица. Оценката от изпитите за определяне на годишна оценка, които се провеждат като комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с точност до единица. Оценката от изпитите в процеса на обучение, които се провеждат като комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е слаб (2), когато някоя от оценките по отделните части е слаб (2). В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части;
 • на писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица;
 • след приключване на оценяването и в указания срок протоколът се подписва от председателя и членовете на изпитната комисия и се предава на директора заедно с писмената работа на ученика.

 

 1. Оповестяването на резултатите се извършва от класния ръководител на самостоятелха форма, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.

 

 1. Резултатите от изпитите се внасят в училищната документация от Севджан Емин - класен ръководител на самостоятелна форма

 

      Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените длъжностни лица срещу подпис за сведение и изпълнение.

 

 

Директор: …………..

               / А.Шабан/

           

 

Сподели: