Понеделник 25, Септември 2023г.

Свикване на събрание на родителите на 16.11.2022 г.

Първи етап за сформиране на обществен съвет

Публикувана на: 14.11.2022г.

Уважаеми родители,

    

 

 

За подпомагане развитието на  СУ „Христо Ботев“ и за граждански контрол на управлението му, и в изпълнение на чл. 7, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., предстои избор  на нов Обществен съвет към училището.

     В тази връзка на 16.11.2022 г. от 17,00 ч. в класните стаи на училището ще се проведе  събрание на родителите при следния дневен ред:

 

- Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - функции и организация на работата на Обществения съвет.

- Избор на членове и резервни членове на Обществения съвет към училището.

 

От  ръководството

 

Сподели: