Понеделник 25, Септември 2023г.

Интерактивен тъч дисплей по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, 

Публикувана на: 04.11.2020г.

Днес, 12.03.2020 година в СУ „Христо Ботев“,с. Караманци беше монтиран на мобилна стойка нов интерактивен тъч  дисплей . Устройството е част от оборудването, което училището  получи от МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.
Интерактивните дисплеи осигуряват иновативна среда за обучение и създават нови възможности за образованието. Сформирани са две сборни групи в начален и прогимназиален етап  в Средно училище ,,Христо Ботев“,с.Караманци   по Дейност 6 (повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности) Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.  С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Сподели: