Четвъртък 03, Декември 2020г.

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

                                         СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ”

с.Караманци, общ.Минерални бани, обл.Хасково

 
   

 

 

6372 с.Караманци, ул. „Първа” №25, общ.Мин. бани, обл.Хасково  тел:03709/2266

e-mail: sou_karamanci@abv.bg

 

З А П О В Е Д  № 157

От  06.01.2020 г.

 

На основание чл. 259, ал.1,  от ЗПУО и във връзка с Правила за изпълнение на дейност 6 по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден

 

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

 

 

  1. Програма и график на групи те, както следва :

 

1.Севджан Емин Юсуф – Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения (трети-четвърти клас)- както следва:  70 часа годишно.

 

2.Муазес Сюняр Мюмюн – Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения (пети-шести клас)- както следва:  70 часа годишно.

 

 

 

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Селвер Кушку – зам. – директор по УД.

Заповедта влиза в сила от 06.01.2020 г. и е в сила до нейната промяна.

 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                   Директор……………

                                                                                                                     /А.Шабан/

                                    

Сподели: