Понеделник 17, Юни 2024г.

ПРОЕКТ BG05M20POO 1-2.012-0001 „Образование за утрешния ден”

Стартиране на Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и Допълнителни занимания по ключови дигитални умения — базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране) ” по проект BG05M20POO1-2.012-0001 „ Образование за утрешни ден ”, финансиран по

ОП НОИР 2014 - 2020г.

 

Информираме ви че, с Договор № BG05M20P001-2.012-0001-C01 между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Министерството на образованието и науката в качеството му на конкретен бенефициент е предоставена безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M20POO 1-2.012-0001 „Образование за утрешния ден” с период на изпълнение от 15.10.2019 г. до 14.10.2022 г. В изпълнението на дейностите по проекта участват държавните и общинските училища и детски градини и Регионалните управления на образованието.

Проектът стартира от 02 декември 2019 г. с изпълнението на Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“. Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

С оглед създаване на организация в училищата, които ще се включат в изпълнението на дейността от настоящата учебна година, приложено ви изпращам Правила за изпълнение на Дейност 6.

За осъществяване на мониторинг и популяризиране на дейностите по интереси и представяне на резултатите на учениците, всяко училище може да организира публични изяви, които се провеждат при спазване на правилата за информиране и публичност

Сподели: