Четвъртък 03, Декември 2020г.

ЗА П О В Е Д
№ РД09-2152/ 27.08.2019 г.

Публикувана на: 17.02.2020г. (обновена на: 17.02.2020 10:04:00)

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба № 11
от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с
организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и
в Х клас през учебната 2019 – 2020 година, както и във връзка с организацията на дейностите
по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за
учебната 2020 – 2021 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на
дейностите в училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:
ІV клас
Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Х клас
Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Математика – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)
2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на
изпитите от националното външно оценяване (НВО) в IV клас през учебната 2019
– 2020 година
Дейност Срок
НВО в IV клас
Определяне на състава на регионалните комисии за
организиране и провеждане на НВО
до 03 февруари 2020 г.
Определяне на състава на училищните комисии за
организиране и провеждане на НВО
до 07 февруари 2020 г.
Въвеждане на предложения от директорите на училищата за
оценители, за квестори, за учители консултанти и
изпращане на декларациите им до регионалната комисия за
организиране и провеждане на НВО
до 21 февруари 2020 г.
Изпращане на информация от директорите на училищата до
регионалната комисия за организиране и провеждане на
НВО за сградите, залите и броя на местата в залите
до 21 февруари 2020 г.
Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите
и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО
до 28 февруари 2020 г.
Изпращане на информация за центровете, в които ще се
осъществява оценяването във всяка от областите
до 24 април 2020 г.
Определяне на състава на регионалните комисии за
проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит
до 07 май 2020 г.
Определяне на състава на техническите комисии за
електронна обработка на изпитните работи
до 18 май 2020 г.
Определяне на квесторите и на учителите консултанти до 19 май 2020 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 01 юни – 07 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от НВО 08 юни 2020 г.
Издаване на удостоверение за завършен начален етап до 17 юни 2020 г.
3. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на
изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII и в Х клас през
учебната 2019 – 2020 година
Дейност Срок
НВО в VII клас НВО в Х клас
Определяне на състава на
регионалните комисии за организиране
и провеждане на НВО
до 03 февруари 2020 г. до 03 февруари 2020 г.
Определяне на състава на училищните
комисии за организиране и провеждане
на НВО
до 07 февруари 2020 г. до 07 февруари 2020 г.
Въвеждане на предложения от
директорите на училищата за
оценители, за квестори, за учители
консултанти и за учители по чужд език
за четене на текст и изпращане на
декларациите им до регионалната
комисия за организиране и провеждане
на НВО
до 10 април 2020 г. до 21 февруари 2020 г.
Изпращане на информация от
директорите на училищата до
регионалната комисия за организиране
и провеждане на НВО за сградите,
залите и броя на местата в залите
до 10 април 2020 г. до 21 февруари 2020 г.
Определяне на сградите, залите и броя
на местата в залите и изпращане на
информация от всяка област до
ЦОПУО
до 14 април 2020 г. до 28 февруари 2020 г.
Изпращане на информация за
центровете, в които ще се осъществява
оценяването във всяка от областите
до 14 април 2020 г. до 14 април 2020 г.
Подаване на заявления за явяване на
изпит по чужд език в VII и в Х клас, за
оценяване на дигиталните
06 – 08 април 2020 г. 06 – 08 април 2020 г.
компетентности в Х клас и
регистриране на заявленията в
софтуерния продукт
Определяне на състава на
регионалните комисии за проверка и
оценка на изпитните работи от всеки
изпит
до 01 юни 2020 г. до 01 юни 2020 г.
Определяне на състава на комисиите
по засекретяване и разсекретяване на
изпитните работи от всеки изпит
до 03 юни 2020 г. ----------
Определяне на състава на
техническите комисии за електронна
обработка на изпитните работи
до 03 юни 2020 г. до 03 юни 2020 г.
Определяне на квесторите, на
учителите консултанти и на учителите
по чужд език за четене на текст
до 05 юни 2020 г. до 05 юни 2020 г.
Оценяване на изпитните работи от
НВО
12 – 23 юни 2020 г. 12 – 23 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 26 юни 2020 г. до 26 юни 2020 г.
Издаване на свидетелството за
завършено основно образование/на
удостоверение за завършен първи
гимназиален етап
до 03 юли 2020 г.
до 03 юли 2020 г.
4. График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно
образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места
по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование
Вид дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на
способностите 27 – 29 май 2020 г.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по
училища и зали за полагане на изпити за проверка на до 08 юни 2020 г.
способностите. Писмено уведомяване на учениците за
допускането им за полагане на изпити за проверка на
способностите
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
 изобразително изкуство
 музика
 спорт
22 юни 2020 г.
23 юни 2020 г.
24 – 25 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на
способностите
до 26 юни 2020 г.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за
проверка на способностите
до 02 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по
Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на
класиране
до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на
класиране
до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на
класиране
до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след втори етап на класиране
23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на
класиране
29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след трети етап на класиране
до 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и
записване
определя се от директора
до 10 септември 2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. вкл.
5. График на дейностите по приемане на ученици от обединените училища в XI клас
за учебната 2020 – 2021 година на места по допълнителен държавен план-прием
съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование
Вид дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на
способностите
27 – 29 май 2020 г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
 изобразително изкуство
 музика
 спорт
22 – 25 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на
способностите
до 26 юни 2020 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици 03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на
класиране
до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на
класиране
до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на
класиране
до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след втори етап на класиране
23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на
класиране
29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след трети етап на класиране
до 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и
записване
до 10 септември 2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения допълнителен държавен план-
прием
до 14 септември 2020 г. вкл.
Заповедта да се сведе до знанието на училищните директори чрез началниците на
регионалните управления на образованието.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Таня Михайлова – заместник-

Сподели: