Понеделник 25, Септември 2023г.

Училищен екип за организация и управление ,,Подкрепа за успех” по Проект BG05M2OP001-2.011-0001

Публикувана на: 10.11.2020г.

Училищен екип за организация и управление ,,Подкрепа за успех” в състав ,както следва:

Координатор „Изпълнение дейности”:

1.Байрамали Халил Реджеб-зам.директор ПД

2.Фатмегюл Сабахтин Зафер- педагогически съветник

Експерт „ Техническо и финансово изпълнение”:

1.Дияна Делчева Христова- старши счетоводител

Основни функции на комисията:

1.Подпомага директора на училището при избора чрез електронната платформа на проекта на  дейностите и на специалисти за тяхното провеждане,както и на електронни продукти, необходими за провеждането им.

2.Участва при обсъждане на графика за работата на групите на дейности по проект ,,Подкрепа за успех”.

3.Координира участието на родителите в работата на групите по  дейности и подпомага училищните екипи при организирането и провеждането на годишните продукции на групите и на публичните изяви на учениците.

4.Наблюдава изпълнението на училищната програма ,,Подкрепа за успех” и дава препоръки за подобряване организацията и провеждането на  дейности по проекта.

 

Със заповедта да бъдат запознати лично всички членове на комисията.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Селвер Кушку ЗДУД

 

 

                                                                                              Директор:………………

                                                                                                   /Айхан Шабан/

Сподели: