Петък 19, Август 2022г.

Програма за целодневна организация на учебния процес

Публикувана на: 23.09.2021г. (обновена на: 23.09.2021 14:41:00)

 

 

 

Утвърждавам:......................

Айхан Шабан  – директор

                                  

 

 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

ЗА

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

СУ „ ХРИСТО БОТЕВ”, С. КАРАМАНЦИ

 

 

 

2021 - 2022 г.

 

.

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Програмата за целодневна организация на учебния ден в СУ „ Христо Ботев”, наричана за кратко Програмата, е изготвена за « ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС » 

Нормативна основа- нормативните изискванията на МОН

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи се осъществява съгласно ЗПУО:Наредба №4 /20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и нормите за преподавателска работа на педагогическите специалисти и Наредба за финансиране на институциите в системата за предучилищното и училищното образование за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите и на броя на учениците в тях.

.

ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ

Целта на програмата е да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от 1 до 7 клас в средищните училища в страната с  оглед подобряване на качеството на образованието.

Програма е предназначена за подпомагане на разработването на  училищните програми за целодневна организация на учебния процес в средищните училища, в съответствие с тяхната специфика и конкретни потребности. Тя включва всички дейности в полуинтернатните групи в средищните училища отчитайки техните различия и общите им характеристики предвид постигане на качествен образователно-възпитателен процес.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

 1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане интересите, съобразно възможностите и възрастовите особенности на учениците;
 1. Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”;
 2. Създаване стимулираща детското развитие предметно-пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му семейна среда;
 3. Създаване предпоставки за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;
 4. Уважение към индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси.

 

ИЗИСКВАНИЯ

 

Училището е необходимо да бъде вписано в Списъка на средищните училища в страната за съответната учебна година в акт на Министерския съвет на Р България, както и в заповед на министъра на образованието и науката и активно да се стреми за „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

 Организация на часовете в ЦДО

Часовете в ПИГ включват следните режимни моменти /разпределение на часовете за деня/:

Блок А - обяд, отдих - 2 часа

Блок В - самоподготовка - 2 часа

Блок С - дейности по интереси - 2 часа

Часовете от блок А

Часовете от блок А задължително се провеждат в периода от 12 до 14 часа, в зависимост от организацията на учебния ден в средищното училище. Не се допуска отдихът на учениците да се провежда в същите учебни помещения, в които се водят часовете от ООП, ИУЧ и ФУЧ. Часовете от блок А е необходимо да се провеждат в помещения, оборудвани за обяд и отдих.

Часовете от блок В

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.         

За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на   учениците, се осигуряват консултации с учители–специалисти. Директорът изготвя график за консултациите по време на самоподготовката, водена от учителите-специалисти по различните учебни предмети на учениците в ЦДО.

Часовете от блок С

Директорът на средищното училище прави проучване и осигурява необходимата материална база, включително и извън наличната за училището, в зависимост от заявените потребности на учениците и от регионалната специфика в сътрудничество с родителите, общинската администрация и РУО.

Дейностите по интереси се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и могат да включват занимания, които не са пряко свързани с часовете по ЗП, ЗИП ,СИП, ФЧ и ИУЧ.

В училището с целодневна организация на образователно-възпитателния процес се осигурява по време на целия ден медицинско обслужване и охрана.

Възпитателите/учителите, които провеждат часовете от блоковете А, В, С, с оглед повишаване на  качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

Възпитателите/учителите, които провеждат часовете от блоковете А, В, С разработват годишно тематично разпределение за работата на групата и го представят за одобрение на директора.

 Документация

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в  училището се вписват в следната училищна документация:

-  Списък-образец 1;

- Седмично разписание на часовете в училището;

- Годишния план за дейността на училището;

- Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;

- Дневник на ЦДО;

- Декларации за лекторски часове.

 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

          ЗАДАЧИ

 1. Да се допринесе за правилното и трайно усвояване на учебния материал.
 2. Да се формират навици за самостоятелно учене с разбиране;
 3. Да се стимулира любознателността и стремежа към знания;
 4. Да се създадат условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците;
 5. Да се увеличи броя на учениците, посещаващи ЦДО.

 ДЕЙНОСТИ:

 

 1. Проучване и анализ на потребностите и интересите на учениците за участие в ЦДО, чрез провеждане на родителски срещи и консултации с класните ръководители .
 2. Осигуряване на необходимите материали за темите и дейностите от седмичното разписание .
 3. Системно обсъждане на резултатите от работата на ЦДО и на трудностите при усвояване на учебния материал.
 4. Организиране и провеждане на консултации на учениците с учителите по отделните предмети.
 5. Организиране на подходящи училищни дейности за популяризиране на целодневната организация на учебния процес – ефективни практики ; „Ден на отворените врати” ; предизвикателства и др.
 6. Обсъждане работата на ЦДО и отчитане на резултатите на заседания на ПС.
 7. Провеждане на регулярни работни срещи между възпитателите с цел обмяна на добри практики.
 8. Подържане на контакти с родителите на учениците в ЦДО с оглед повишаване на тяхната успеваемост.
 9. Участие в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на работата в ЦДО.
 10. Прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа и индивидуален подход по време на работата в ЦДО.

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 1. 1. Утвърждаване на средищните училища като успешна политика за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
 2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища.
 3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес".

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

1.Тест начално ниво – м. януари

 1. Тест междинно ниво – м. април
 2. Тест изходно ниво – м. май /1-4 клас/

                                          м.юни /5-7 клас /

 1. Анкета с ученици за ползата от целодневната организация на учебния процес
 2. Анкета с родителите за ползата от целодневната организация на учебния процес
 3. Разговор с учителите в начален и прогимназиален етап за подготовката на учениците, които посещават занималня.

 

В изпълнение на Програмата за учебната 2021/ 2022 г. са сформирани 6 ПИГ групи , обхванати са 118 ученици и са ангажирани 6 учители от училището .

За изпълнение на Програмата, след решение на Педагогическия съвет, директорът на училището утвърждава до 30.09. за  всяка учебна година, броя на групите, тематичните разпределения и графика на  дейностите и списъка на участниците в тях, както и задачите на отговорните лица.

Необходимите документи за 2021/2022г. се утвърждават в едномесечен срок от приемането на Програмата на заседание на Педагогическия съвет.

Приет на ПС с протокол №14/14.09.2021 г.

Напредъкът по изпълнение на Програмата се отчита ежегодно до 15.09.

 

 

Сподели: