Понеделник 25, Септември 2023г.

ЗАПОВЕД ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 2019

Публикувана на: 18.11.2019г. (обновена на: 19.11.2019 15:24:00)

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ”

с.Караманци, общ.Минерални бани, обл.Хасково

 
   

 

 

6372 с.Караманци, ул. „Първа” №25, общ.Мин. бани, обл.Хасково  тел:03709/2266

e-mail: sou_karamanci@abv.bg

 

ЗАПОВЕД

№ 95/ 18.11.2019 г.

На основание чл. 259, ал.1, във връзка с чл.266, ал.2 от Закона  за предучилищното и училищното образование, чл.14, ал.1 и 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Протокол от Общото събрание на родителите от 18.11.2019г. за избор  на членове на Обществения съвет, регистрирано с вх. № 141/18.11.2019г. в официална кореспонденция на СУ ,,Христо Ботев“, писмо с вх. № 136/14.11.2019г. от Община Минерални бани.

 

ОПРЕДЕЛЯМ

  1. Поименния състав на редовните членове на Обществения съвет на СУ ,,Христо Ботев“, с. Караманци за периода от 18.11.2019. до 17.11.2021 г.:

1.Селма Aли Тахир  – председател

2.Мюмюн Рамадан Ибрям-представител финансиращ орган

3.Мюджейтин Ружди Раим – член

4.Шенай Ахмед Раим-член

5.Нурджан Неджайтин Зинал-член

  1. Поименния състав на резервните членове на Обществения съвет на СУ ,,Христо Ботев“, с. Караманци за периода от 18.11.2019. до 17.11.2021 г.:

1.Гюлдан Сейдали Емин

2.Фатме Есад Чауш

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Селвер Кушку, на длъжност зам.директор УД

 

 

 

ДИРЕКТОР: ……………..

                 (Айхан Шабан)

 

 

ЗАПОЗНАТ СЪС ЗАПОВЕДТА:

 

№ по ред

Име и фамилия

Заемана длъжност

Подпис на лицето

 

 

 

 

 

Сподели: