Понеделник 25, Септември 2023г.

 

                                                             ЗАПОВЕД - ВТОРИ ЕТАП ЗА СФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Публикувана на: 11.11.2019г.

 

                СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ”

с.                    Караманци, общ.Минерални бани, обл.Хасково

 
   

 

 

6372 с.Караманци, ул. „Първа” №25, общ.Мин. бани, обл.Хасково  тел:03709/2266

e-mail: sou_karamanci@abv.bg

                                                               ЗАПОВЕД

                                                          № 82 / 04.11.2019г.

 

На основание чл. 258, ал. 1, чл.7,ал.2,т.1  от Правилника за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към училище и във връзка с чл.266, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование

 

 

 

                                         НАРЕЖДАМ:

 

 

 

1.Свикване на събрание на излъчените представители от родителите и от общинския кмет на 15.11.2019 г. от 12.00 часа за сформиране на обществения съвет на втория етап

2.Броят на членовете на обществения съвет да бъде от 5 души и двама резервни членове.

  1. На събранието на представители на родителите да се състави протокол.
  2. Присъствалите на събранието лица подписват присъствен списък.
  3. Протокола и присъствения списък се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на училището.
  4. За протоколист на събранието определям Селвер Кушку заместник- директор по УД.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Селвер Кушку- заместник- директор по УД.

 

 

                                                                                                     Директор:………..

                                                                                                                /Айхан Шабан/

 

Сподели: