Понеделник 25, Септември 2023г.

Заповед прием I клас 2020/2021

Публикувана на: 15.03.2020г.

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ”,

с.Караманци, общ.Минерални бани, обл.Хасково

 

 

6372 с.Караманци, ул. „Първа” №25, общ.Мин. бани, обл.Хасково  тел.:03709/2266

e-mail: sou_karamanci@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД

№ 306  / 13.03.2020 година

 

 

          Относно: Прием на ученици в І-ви клас в   СУ,,Христо Ботев” с.Караманци , община Минерални бани,  през 2020/2021 учебна година

 

          На основание член 142, алинея 1 и  алинея 2 от ЗПУО и във връзка с член 43,ал.1,2  и чл.44.ал.1 от  НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Прием на ученици в І-и клас за учебната 2020/2021 година от 01.06.2020 г. година при следните критерии

 

КРИТЕРИИ:

          1.Деца  с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището.

          2.Деца, които живеят в близост до училището /всички съседни села, в които няма училище.

  1. Деца на учители и служители, работещи в системата на образованието.
  2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището.
  3. Деца на многодетни семейства
  4. Деца със специални образователни потребности СОП.
  5. Деца – сираци.

 

                     ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА:

 

1.Прием на заявление по образец и  всички други необходими документи, свързани с приема на децата –  до 31.05.2020 г.

2.Класиране и записване на приетите с оригинални удостоверения за завършена подготвителна група –  от 01.06.2020 г. до 31.08.2020 г.

3.Първа родителска среща  - 04.09.2020 г. от 12.00 часа;

4.Втора родителска среща – 15.09. 2020 г.  от 12.00 часа.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление по образец;

2.Ксерокопие от акт за раждане и оригинал за сверка;

3.Медицинско удостоверение за дете със специфични образователни потребности;

4.Ксерокопие от титулната страница  на бележника от настоящата учебна година, удостоверяващ, че кандидатът има по-голям брат или сестра в училището;

5.Представя се лична карта на родител/настойник за сверка.

  1. Здравно- профилактична карта- предава се в срок до 14.09.2020г.

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ /ТЕХНИЧЕСКИ/ ВЪПРОСИ

 

Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч.  при ЗАС.

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло   на училището.

 

Правилата са приети на заседание на Педагогическия съвет от 13.03.2020 година – Протокол № 5 /13.03.2020година и становище на Обществения съвет с вх.№ 86/09.03.2020 г.

 

           

 

Контрол по изпълнение на  заповедта възлагам на г-жа Селвер Кушку, ЗДУД.

 

                                         Директор:  ................

                                                              /Айхан Шабан/

Сподели: