Понеделник 25, Септември 2023г.

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПРИЕМ 2019-2020 г.

Публикувана на: 12.03.2019г. (обновена на: 12.03.2019 10:41:00)

                           СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ”

                      с.Караманци, общ.Минерални бани, обл.Хасково

 
   

 

 

6372 с.Караманци, ул. „Първа” №25, общ.Мин. бани, обл.Хасково  тел:03709/2266

e-mail: sou_karamanci@abv.bg

                              

                             ЗАПОВЕД№ 267  / 11.03.2019 година

На основание чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 44 от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и чл. 19, ал. 2, т. 5 от Наредба №12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и становище на обществения съвет от 11.03.2019 година

УТВЪРЖДАВАМ:

 1. Училищен план-прием за учебната 2019/2020 година, както следва:
 2. Една паралелка в първи клас с брой на учениците във всяка паралелка – 22.
 3. Една паралелка в пети клас с брой на учениците във всяка паралелка – 26.
 4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден: първи и пети клас.
 5. Дейностите по приема на учениците в първи и пети клас се осъществява от комисия по изпълнение на училищния план-прием, назначена с моя заповед № 268 /11.03.2019 г.

III. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Селвер Кушку – заместник-директор по учебна дейност

 1. Настоящата заповед да се сведе до знанието на председателя на комисията по изпълнение на училищния план-прием и да бъде публикувана на електронната страница на училището.
 2. Копие от заповедта да бъде представена на началника на РУО-Хасково и кмета на община Минерални бани в срок до 30 април 2019 г.

Директор: ……………….

        (Айхан Шабан)

Запознати със заповедта:

 

                             СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ”

                         с.Караманци, общ.Минерални бани, обл.Хасково

 
   

 

 

6372 с.Караманци, ул. „Първа” №25, общ.Мин. бани, обл.Хасково  тел:03709/2266

e-mail: sou_karamanci@abv.bg

                              

 

ЗАПОВЕД

№ 268/11.03.2019 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и 45, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОПРЕДЕЛЯМ:

 1. Училищна комисия за изпълнение на училищния план-прием за учебната 2019/2020 година в състав:

Председател: Селвер Кушку– заместник-директор по учебна дейност

Членове:

 1. Гюлназ Иса– главен учител
 2. Живка Цанкова– старши учител
 3. Бедиха Муса– старши учител
 4. Месюде Хасан– старши учител
 5. Найме Мухсин– технически секретар
 6. Училищната комисия за изпълнение на училищния план-прием извършва всички дейности по приема на учениците, като изпълнява следните задължения:
  • Приема заявления за прием в І клас по следния график
  • Приемане на заявления: от06. до  14.06.2019 г.
  • Класиране на учениците: 06.2019г.;
  • Обявяване на списъците с приетите ученици: 06.2019 г.;
  • Записване на приетите ученици: 06. – 21.06.2019г.
  • Обявяване на свободните места:24.06.2019 г.
  • Попълване на свободните места: до 30.08.2019 г.
 7. Изготвя критерии за прием на учениците в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на заявлението не е критерий.
 8. Приема заявления за заемане на свободните места в V клас по следния график:
  • Приема заявления за прием в V клас по следния график
  • Приемане на заявления: от06. до  14.06.2019 г.
  • Класиране на учениците: 06.2019г.;
  • Обявяване на списъците с приетите ученици: 06.2019 г.;
  • Записване на приетите ученици: 06. – 21.06.2019г.
  • Обявяване на свободните места:24.06.2019 г.
  • Попълване на свободните места: до 30.08.2019
  • Издава служебни бележки с входящите номера на подадените заявления.
 1. В посочените по-горе срокове извършва класиране на учениците за прием в първи и в пети клас, обявява резултатите от класирането на таблото за обяви в училището и на електронната страница на училището и записва приетите ученици.
 2. Представя на директора на училището списъците с приетите и записани ученици.
 3. Работно време на комисията: 08.00 ч.-16.00 часа
 4. Работно място на комисията: канцеларията

III. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 1. Настоящата заповед да се сведе до знанието на посочените лица за изпълнение.

 

Директор: ………………………………

                    (Айхан Шабан)

 

Запознати със заповедта:

                  

Сподели: