Понеделник 25, Септември 2023г.

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПРИЕМ

С                         СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ”

с.Караманци, общ.Минерални бани, обл.Хасково

 

 

6372 с.Караманци, ул. „Първа” №25, общ.Мин. бани, обл.Хасково  тел:03709/2266

e-mail: sou_karamanci@abv.bg

 

ЗАПОВЕД

 

№ 262 / 09.03.2018 година

 

 

          Относно: Прием на ученици в ПГ, І и V клас в   СУ,,Христо Ботев” с.Караманци , община Минерални бани,  през 2018-2019 учебна година

 

          На основание член 259, ал. 1  от ЗПУО и във връзка с член 44.ал.1 от  НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СЛЕД СТАНОВИЩЕ НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

Училищния план прием за учебната 2018/2019 година .

1.Подготвителна група- 1 паралелка 23 деца

  1. Първи клас- една паралелка по 22 ученици с осигурена ЦДО на учебния ден.

3.Пети клас- една паралелка по 26 ученици,с осигурена ЦДО на учебния ден.      

 

           

Заповедта да се сведе до знание за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на  заповедта възлагам на г-жа Селвер Кушку, ЗДУД.

 

                                         Директор:  ................

                                                              /Айхан Шабан/

 

Сподели: