Събота 20, Юли 2024г.

Б/ ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 32. Учениците имат право да:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират профила и професията;
 4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 5. да получават библиотечно-информационно обслужване;
 6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование или професия;
 9. да участват в проектни дейности;
 10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и факултативните учебни часове;
 11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число на училищния учебен план;
 12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди;
 14. Да бъде освободен от занимания по физическо възпитание и спорт при представяне на документи от лекар.
 15. Да бъде освободен от учебни занятия при представяне на бележка от родител 3(три) дни или от директора 7(седем) дни.
 16. 16. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

В/ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 33. Учениците са длъжни:

 1. да присъстват и участват в учебни часове и занимания;
 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитието на добрите традиции;
 3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 4. на носят училищната униформа и други отличителни знаци на училището;
 5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
 6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници на повишена опасност;
 7. да носят ученическата си лична карта в училището и извън него;
 8. да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
 9. да спазват Правилника за дейността на училището;
 10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 11. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове;
 12. да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на ученици и на добрите нрави:
 13. момичетата не може да се явяват в училище с неприлично къса пола и панталони, плитки панталони, големи деколтета, тежък грим, непочистени обувки и екстравагантни прически;
 14. момчетата не може да се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи, екстравагантни прически и непочистени обувки;
 15. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;
 16. да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия;
 17. да спазват указанията на охраната при нормална и при изключителна обстановка в сградата и района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални отношения;
 18. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на първия звънец; закъснение от 10 до 15 минути за първия учебен час се отбелязва с 1/3 неизвинено отсъствие в предвидената за това графа на дневника на класа;
 19. да напускат сградата на училището само след разрешение на представител на административното ръководство при отсъствие на учител;
 20. да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през междучасията;
 21. да пазят училищното имущество; родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването ѝ в тридневен срок от датата на констативния протокол, изготвен от счетоводител, домакин и класен ръководител; за умишлено увреждане на ученика се налага и наказание;
 22. да бъдат на обществени места без придружител съгласно изискванията на Закона за закрила на детето;
 23. да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови материали като свои;
 24. да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения;
 25. да не драскат или пишат по стените, вратите, учебната мебел и фасадата на сградата, както и по цялото движимо и недвижимо имущество;
 26. да не чупят контакти и ел. ключове чинове, маси, столове и др.

 

Сподели: