Понеделник 25, Септември 2023г.

План за квалификационната дейност през учебната 2017-2018 година

 

 

 

    

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”,

С. КАРАМАНЦИ, ОБЩ. МИНЕРАЛНИ БАНИ,  ОБЛ.ХАСКОВО, тел:03709/2266

 

УТВЪРЖДАВАМ:
 ДИРЕКТОР:.........................

                          /А.Шабан/

             

П Л А Н

З А  К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н А Т А   Д Е Й Н О С Т

П Р Е З  У Ч Е Б Н А Т А  2017/2018 ГОДИНА

 

 

1.Анализ на институционалната квалификационна дейност за преходен период

В СУ „Христо Ботев” работят 21 педагогически специалисти, заемащи длъжности, както следва:

Длъжност

Директор

Зам.дир.

Пед.

съветник

Главен учител

Старши учител

Учител

Брой

1

2

1

1

16

 

 

Носители на ПКС са 8от тях, разпределени както следва:

ПКС

І ПКС

ІІ ПКС

ІІІ ПКС

ІV ПКС

V ПКС

 

Брой педагогически специалисти

 

1

2

1

3

 

   Планирането на квалификационната дейност е с тенденция към осъвременяване и синхронизиране с европейската практика на системата за квалификация на педагогическите специалисти и създаване на условия за популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики. Квалификационната дейност е осъзната като необходимост от голяма част от педагогическия екип, който прилага съвременна методика на преподаване. Една от възможностите за самоусвършестване и по-добрата методическа подготовка е споделянето на умения, методи и технологии в урочната дейност Повишава се  равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическа и управленската подготовка и се създава мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване. През тази учебна година голяма част от педагогическите специалисти повишиха своята квалификация, като участваха в обучения, семинари и курсове, насочени към усъвършенстване на професионалните им  умения, постигане на по-високо качество на педагогическия труд и по-високи резултати в учебната работа.

 Обучения по теми:

      През учебната 2016/ 2017г. е  проведено  обучение с целия педагогически персонал на тема: Електронна платформа „Мооdle” и както и обучения и добри практики  в методическите обединения  по КОО.

Обучения по теми на регионално и национално ниво:

  „Обучения по предмети” , организирани от издателствата и др.-  всички учители

 “Практически проекции на новите учебни планове и програми в начален етап

 „Предприемачеството в  прогимназиален етап” – 1 учител / курс/

„ Проектно-базирано обучение при интегриране на технологии” -1 учител / курс/

„ Управление на качеството на образователната институция- същност, принципи и цели, изисквания и реализация”- 2 директор и зам.-директор по УД

 Семинар „Учи се и се забавлявай” –  1 учител

 „Методика на обучението на по БДП –5-8 клас 2 учители

„Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП (опреснителен) –

2 учители

„Съвременни образователни технологии в обучението по учебни предмети” – 2 учители

„Изследователската дейност на учителя по учебни предмети”- 2 учители

„ Управление на емоциите.Работа в екип. Коучинг и менторство-1 учител

Идентифицирани потребности от квалификации

   Използване по-ефективно на информационните и комуникационните технологии в

обучението;

    Намаляване на стреса на учениците чрез въвеждане на нестандартни форми и методи в учебната дейност.

   Работа с деца в неравностойно положение- планиране и управление на процеса на приобщаване.

   Използването на иновативни методи и форми за ефективна и ефикасна диагностика на знанията и уменията на учениците;

 Силни страни:

     - обогатяване и преосмисляне на съвременната методика;

      - споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез нови идеи и форми на реализация;

     - създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно;

     - експериментиране с нови идеи;

     - създаване на нови контакти.

Слаби страни:

     - не винаги отговарят на очакванията на учителите;

 1. Цели

Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

 

 1. ЗАДАЧИ

3.1. Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност.

3.2. Осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на учениците.

3.3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие.

3.4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;

     4.Приоритетни теми за учебната година и целеви групи.

     4.1.Приоритети

 1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация.
  2. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхраняване на документацията на методическите обединения.
      3. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците.
     4. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на училището в съответствие с нормативните изисквания чрез:
      - обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОС от педагогическия персонал;
     - оптимизиране на организационната функция на зам.-директорите;
     - провеждане от директора и заместник  директора на системен административен и педагогически контрол по спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки за отстраняване на възникнали нарушения;
    - провеждане на системна контролна дейност от класните ръководители по спазване на ЗПУО в СУ „Христо Ботев” от учениците и прилагане на ефективни  мерки за регулиране при отклонения.
   5. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:
   -  квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност;
   -  педагогически контрол и методически консултации от експерти от РУО – Хасково;
   - обмяна на добри практики в МО.
   6. Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в училището:
    - текуща поддръжка на МТБ и хигиената;
    - оптимизиране на интериора на класните стаи и кабинетите с цел естетизация,     

  - функционалност и познавателно – възпитателно въздействие;
  - диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в училищната общност  формулиране и прилагане на корекционни мерки.
 4.2. Целеви групи

          - учители по общообразователна  подготовка и възпитатели;

          - класни ръководители;

          -  председатели и членове на постоянни училищни комисии;

          -   административно ръководство.

       4.3. Предпочитани форми за обучения са:

         - тренинги, практикуми и семинари;

         - интерактивни обучения;

         - обмяна на положителен опит, обсъждане на добри практики и открити уроци;

         - открити уроци, обмяна на добри практики, събеседване, взаимно посещение на уроци;

         - дискусии;

         - курсове;

         - работа в екип.

 

 1. 5. Финансиране - размер на планираните средства, начини и условия за финансиране

     За сметка на целевите средства по утвърдения бюджет на училището в размер на 0.8 % от ФРЗ.

6.Очаквани резултати:

  6.1. Ефективно използване на съвременни информационни източници и технологии за повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации в образователния процес.

 6.2. Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на учебното съдържание, повишаване мотивацията на учениците и стимулиране на личностната им изява, овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в конкретни практически задачи.

6.3. Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и компетенциите на учениците за интерпретиране и прилагане на учебното съдържание чрез практическа дейност.

6.4. Формиране на професионални умения у младшите учители и успешна адаптация в училищна среда на новоназначените педагогически специалисти.

       ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 1. Вътрешноучилищна квалификация: споделяне, изучаване и прилагане на добри

педагогически практики чрез семинари, работни срещи, самообразование, онлайн

споделяне, тренинги, проблемни групи, сбирки, открити уроци, лекции, дискусии и

други

 1. Извънучилищна квалификация: курсове, семинари, конференции, организирани

от МОН или РУО  и провеждани от специализирани обслужващи

звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията

на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито

програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Период на провеждане

Тема на квалификационната дейност

Форма на провеждане

Целева група

Обучител или обучителна организация, ръководител на квалификационната форма от педагогическите кадри

Отговарящ за провеждането

септември

Основни насоки за организиране и провеждане на образователния процес през учебната година, планиране на дейността

работна

среща

всички педагогически специалисти

директор

директор

октомври

Изготвяне на личен план за развитие

самообразование

всички педагогически специалисти

главни учители

главен учител

октомври

Проектна дейност в часовете по ЧЕ

споделяне на добра педагогическа практика

всички

педагогически специалисти

Учител по ЧЕ

 

ноември

Изготвяне на портфолио на педагогическия специалист

тренинг

всички педагогически специалисти

ЗД

главни учители

декември

Прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз

семинар

всички педагогически специалисти

Педагогически съветник

главни учители

януари

Класният ръководител – фактор за успешно взаимодействие между училището и семейството

семинар

класни ръководители

Директор

директор

Втори учебен срок

Открити уроци по учебни предмети от ОП (от плановете на МО)

споделяне на добра педагогическа практика

 

Съответните учители

главни учители

април

Превенция ня насилието, справяне с гнева и агресията

споделяне на добра педагогическа практика

 

Педагогически съветник

ЗД

 

 

 

 

 

 


     

 

ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Тема

Форма

Период на провеждане

Целева група

Отговорник за провеждането

Лектор/ организация

 

1.

Интерактивни технологии  в обучението по предмети

курс

XI- XII

Главни учители,

старши учители,

учители,

Директор

Обучителна институция

2

Посещения на учителските съвещания по предмети

Съве-

щание

IX-X

Учители

Директор

Експерти от РУО

3

Намаляване на стреса на учениците чрез въвеждане

на нестандартни форми и методи в учебната дейност

Курс/

II-IV

Главен учител,

старши учители,

учители в ЦДО

Директор, ЗД

Пед.съветник

Обучителна институция

4

Обмяна на опит – новаторски педагогически практики

Обмяна на опит чрез открита педагогическа практика

Март- април

Главен учител,

старши учители,

учители в ЦДО

Директор Главен учител ,

Обучителна институция

5

   Ролята на учителя за    формиране на позитивен климат в класа

курс

 

Главен учител,

старши учители,

учители в ЦДО

Директор

Обучителна институция

5

Повишаване на професионалната квалификация на учителите

Едногодишна специализация

обучение

Октомври- май

Учители според заявеното желание

учители

СУ, НИОКСО- СОФИЯ, Ст.Загора и др.

6

Външно оценяване – подготовка и провеждане

курс

април

Учители в 4 и 7 клас

Директор

Експерти от РУО

7

Взаимоотношения родител- ученици- учители

Семинар/ 

февруари

Учители според заявеното желание

директор

Обучителна институция

8

Продължаващо обучение по БДП

Курс

декември

Учители според заявеното желание

директор

Обучителна институция

             
             

 

 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол №10 14/09.09.2017г.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА УЧЕБНА 2017/2018 ГОД.

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В СУ „Христо Ботев” се осъществява както извънучилищна, така и вътрешноучилищна квалификационна дейност.

1.1 Методическите обединения в СУ „Христо Ботев” с.Караманци през учебната

2017/2018 година са както следва:

 1. Методическите обединения в СУ „Христо Ботев”, Караманци през учебната 2017/2018 година са, както следва:
  МО на учители от начален етап;
  МО на учители по природоматематически дисциплини;
       МО на учители по хуманитарни дисциплини;

     MО на класни ръководители;
 1.2.Този документ определя правилата за участие на персонала в СУ „Христо Ботев” в квалификационната дейност за учебната 2017/2018 год. и включва механизъм за финансова подкрепа на участниците.

Тези правила определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация на персонала.

Педагогическият и непедагогическият персонал на училището има право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на образованието и професионалната си квалификация.

Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят от една страна между педагогическите кадри и Директора на училището и от друга между Директора на училището и обучаващата институция по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие със ЗПУО.

 1. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:

2.1. Педагогически персонал.

2.2. Непедагогически персонал.

 1. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ:

3.1. Адекватност на обучението.

3.2. Актуалност на обучението.

3.3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.

3.4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата длъжност.

3.5.Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните възможности и интереси на преподавателите и служителите.

3.6. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за повишаване на качеството на дейността на служителите.

 1. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:

4.1 Анализ на кадровия потенциал

4.2 Проучване на потребности от обучение и квалификация.

4.3 Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.

4.4 Планиране на обучението.

4.5 Финансово осигуряване на обучението.

4.6 Организиране и провеждане на обучението.

4.7 Анализ и оценка на ефективността на обучението.

 1. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:

5.1. На Педагогически съвет  се обсъжда участието на педагогически персонал в съответните обучения.  Решенията на ПС се съгласуват с Директора на училището.

5.2. Квалификационната се реализира със съдействието на РУО Хасково, университети, колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационни

дейности.

7.3.  Педагогическите и непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и квалификацията си:

- по собствено желание;

- по препоръка на директора на училището;

- по препоръка на експерти от съответната област.

7.4. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и Директора на училището по реда на чл.234 от Кодекса на труда.

 1. УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:

8.1. Педагогическите кадри, придобили професионално квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно равнище.

8.2.На педагогическите кадри, придобили професионално- квалификационни степени, се признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по ред, определен от МОН и вътрешните правила за формиране на РЗ в училището.

8.3. Стимулиране на професионално изявените служители през Годината чрез подходящи отличия, предвидени във вътрешните Правила на училището, приети на заседание на

Педагогическия съвет

8.4. Възможност за кариерното развитие.

8.5. Допълнително заплащане на придобилите ПКС.

 1. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:

9.1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 0,8% от годишния ФРЗ.

9.2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището.

9.3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност и др.;

9.4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител  надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, при желание на преподавателя, финансирането става с лични средства.

9.5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, да му се предоставя тази възможност.

9.6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално - квалификационна степен се заплащат от учителите.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

Предложените правила за реда на участието в квалификационна дейност са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 10 от 14.09.2017 год., утвърдени са от Директора на училището, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променени по писмено предложение на всеки член от колектива.

 

 

 

     Директор:.................

                    /А.Шабан/

Сподели: