Събота 20, Юли 2024г.

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д

от

                                                             Севджан  Емин  Юсуф,

(име и фамилия на ръководител на група)

 

                                      Уважаеми господин директор,

            В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от  10 .06. до  14 .06. 2021 г. проведох обучение на ученици  на тема: „ Равен  достъп  до  училищно  образование  в  условията  на  кризи “ с продължителност  4 часа.

В обучението участваха:

 1. Златина Вихърова  Стамболова
 2. Йорданка Радкова  Василева
 3. Мерийем Рамадан  Исмаил
 4. Чадаш Ахмед  Емин

 

 

Приложение:

 • Учебен план – график
 • Присъствен списък на участниците
 • Снимков материал от проведеното обучение (при възможност)
 • Таблица „микроданни“

 

 

 

гр./с. Караманци                                                                   Севджан  Юсуф:

дата:..................................                                                    (име, фамилия и подпис)

 

 

Приел: Айхан  Шабан

(Име, фамилия и подпис на директора)

 

 

Приложение № 10

 

О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д

от

                                                             Севджан  Емин  Юсуф,

(име и фамилия на ръководител на група)

 

Уважаема госпожо/ Уважаеми господин директор,

            В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от  22 .06. до  22 .06. 2021 г. проведох обучение на родители  на тема: „ Равен  достъп  до  училищно  образование  в  условията  на  кризи “ с продължителност  2 астрономически  часа.

В обучението участваха:

 1. Хедие Ахмед Емин
 2. Мелекшен Мехмед Ай
 3. Исмегюл Хикмет Кямил
 4. Гюлнар Басри Емин

 

 

Приложение:

 • Учебен план – график
 • Присъствен списък на участниците
 • Снимков материал от проведеното обучение (при възможност)
 • Таблица „микроданни“

 

 

 

гр./с. Караманци                                                                   Севджан  Юсуф:

дата: 22 .06. 2021 г.                                                                  (име, фамилия и подпис)

 

 

Приел: Айхан  Шабан

(Име, фамилия и подпис на директора)

 

Приложение № 10

 

 

О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д

от

                                                             Севджан  Емин  Юсуф,

(име и фамилия на ръководител на група)

 

Уважаема госпожо/ Уважаеми господин директор,

            В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от  21 .06. до  24 .06. 2021 г. проведох обучение на ученици  на тема: „ Равен  достъп  до  училищно  образование  в  условията  на  кризи “ с продължителност  4 часа.

В обучението участваха:

 1. Мерт Ай
 2. Мелин Фердун Ергюн
 3. Дуйгу Халим Халил
 4. Джансу Садула Керим

 

 

Приложение:

 • Учебен план – график
 • Присъствен списък на участниците
 • Снимков материал от проведеното обучение (при възможност)
 • Таблица „микроданни“

 

 

 

гр./с. Караманци                                                                   Севджан  Юсуф:

дата: 24 .06. 2021 г.                                                              (име, фамилия и подпис)

 

 

Приел: Айхан  Шабан

(Име, фамилия и подпис на директора)

Приложение № 10

 

О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д

от

                                                             Севджан  Емин  Юсуф,

(име и фамилия на ръководител на група)

 

Уважаема госпожо/ Уважаеми господин директор,

            В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от  23 .06. до  24 .06. 2021 г. проведох обучение на ученици  на тема: „ Равен  достъп  до  училищно  образование  в  условията  на  кризи “ с продължителност  4 часа.

В обучението участваха:

 1. Бейтула Ахмед Емин
 2. Еда Салиф Керим
 3. Илияна Нанкова Димитрова
 4. Искендер Гьонер Реджеб
 5. Севилджан Мюмюн Шабан

 

Приложение:

 • Учебен план – график  
 • Присъствен списък на участниците
 • Снимков материал от проведеното обучение (при възможност)
 • Таблица „микроданни“

 

 

 

гр./с. Караманци                                                                   Севджан  Юсуф:

дата: 24 .06. 2021 г.                                                                  (име, фамилия и подпис)

 

 

Приел: Айхан  Шабан

(Име, фамилия и подпис на директора)

 

Приложение № 10

 

О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д

от

                                                             Севджан  Емин  Юсуф,

(име и фамилия на ръководител на група)

 

Уважаема госпожо/ Уважаеми господин директор,

            В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от  22 .06. до  25 .06. 2021 г. проведох обучение на ученици  на тема: „ Равен  достъп  до  училищно  образование  в  условията  на  кризи “ с продължителност  4 часа.

В обучението участваха:

 1. Дениз Мехмед Ахмед
 2. Беркай Кямил Кямил
 3. Илия Радков Василев

 

 

Приложение:

 • Учебен план – график
 • Присъствен списък на участниците
 • Снимков материал от проведеното обучение (при възможност)
 • Таблица „микроданни“

 

 

 

гр./с. Караманци                                                                   Севджан  Юсуф:

дата: 25 .06. 2021 г.                                                                 (име, фамилия и подпис)

 

 

Приел: Айхан  Шабан

(Име, фамилия и подпис на директора)

 

 

Приложение № 10

 

О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д

от

                                                             Севджан  Емин  Юсуф,

(име и фамилия на ръководител на група)

 

Уважаема госпожо/ Уважаеми господин директор,

            В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от  25 .06. до  25 .06. 2021 г. проведох обучение на родители на тема: „ Равен  достъп  до  училищно  образование  в  условията  на  кризи “ с продължителност  2  астрономически  часа.

В обучението участваха:

 1. Мюмюне Мюмюн Сюлейман
 2. Хазел Шабан Шабан
 3. Гюлнар Искендер Ибиш
 4. Мергюл Мердин Садула
 5. Мердие Раиф Юмер

 

 

Приложение:

 • Учебен план – график
 • Присъствен списък на участниците
 • Снимков материал от проведеното обучение (при възможност)
 • Таблица „микроданни“

 

 

 

гр./с. Караманци                                                                   Севджан  Юсуф:

дата: 25 .06. 2021 г.                                                                  (име, фамилия и подпис)

 

 

Приел: Айхан  Шабан

(Име, фамилия и подпис на директора)

Приложение № 10

 

О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д

от

                                                             Севджан  Емин  Юсуф,

(име и фамилия на ръководител на група)

 

Уважаема госпожо/ Уважаеми господин директор,

            В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от  28 .06. до  28 .06. 2021 г. проведох обучение на родители  на тема: „ Равен  достъп  до  училищно  образование  в  условията  на  кризи “ с продължителност  2 астрономически  часа.

В обучението участваха:

 1. Асие Рамадан Байрамали
 2. Севинч Фахри Халил
 3. Хюрю Джелал Тахир
 4. Хафизе Ариф Мехмедали
 5. Байрие Салиф Хюсню

 

 

Приложение:

 • Учебен план-график
 • Присъствен списък на участниците
 • Снимков материал от проведеното обучение (при възможност)
 • Таблица „микроданни“

 

 

 

гр./с. Караманци                                                                   Севджан  Юсуф:

дата: 28 . 06. 2021 г.                                                                  (име, фамилия и подпис)

 

 

Приел: Айхан  Шабан

(Име, фамилия и подпис на директора)

Приложение № 10

 

О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д

от

                                                             Севджан  Емин  Юсуф,

(име и фамилия на ръководител на група)

 

Уважаема госпожо/ Уважаеми господин директор,

            В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от  29 .06. до  29 .06. 2021 г. проведох обучение на ученици  на тема: „ Равен  достъп  до  училищно  образование  в  условията  на  кризи “ с продължителност  2  астрономически  часа.

В обучението участваха:

 1. Айгюл Шабан Мехмед
 2. Гюлер Реджеб Мехмед
 3. Нанка Димитрова Катрева
 4. Радка Стефанова Василева
 5. Айше Салиева Къртълова

 

 

Приложение:

 • Учебен план – график
 • Присъствен списък на участниците
 • Снимков материал от проведеното обучение (при възможност)
 • Таблица „микроданни“

 

 

 

гр./с. Караманци                                                                   Севджан  Юсуф:

дата: 29 .06. 2021 г.                                                              (име, фамилия и подпис)

 

 

Приел: Айхан  Шабан

(Име, фамилия и подпис на директора)

Сподели: