Понеделник 25, Септември 2023г.

По проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ бяха доставени 16 броя ученически лаптопи и 7 броя за педагогическия персонал.

 

Във връзка със закупената и предоставена на училищата компютърна техника по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Ви даваме следните указания за заприходяване на получените активи.

 Предоставените активи  бяха заприходени през 2021 г., като в отчетна група „БЮДЖЕТ‘‘,  записвани и съобразени с изискванията на т.16 от ДДС 20/2004 г. Праг на същественост за компютри (лаптопи и таблети) – съгласно счетоводната политика на училището (сумата с ДДС) .

 

 

Сподели: